Montessori pedagogika

Historie Montessori

Lékařka Maria Montessori (1870 – 1952) otevřela v roce 1907 v Itálii první Dům dětí určený pro chudé děti předškolního věku. Při své práci si všímala, jak děti vstřebávají zcela přirozeně a nenuceně znalosti ze svého bezprostředního okolí. Viděla, jak se děti učí mezi sebou, což ji inspirovalo k celoživotnímu úsilí o reformu vzdělávání na základě potřeb malého dítěte. Začala používat a dále rozvíjet materiál pro smyslovou výchovu, materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. Velký důraz kladla na běžné činnosti praktického života, jako jsou zametání, utírání prachu nebo zalévání květin. Svou metodu založila na pozorování dětí při práci – hře. V roce 1929 byla založena mezinárodní Montessori společnost (Association Montessori Internationale – AMI).

O metodě

Z metody Marie Montessori čerpají mnohé pedagogické směry a proudy. Učitel již není učitelem, ale stává se průvodcem. Prostředí připravené podle principů Montessori pedagogiky dává dětem možnost svobodné volby mezi jednotlivými aktivitami, prostor porozumět svým potřebám, příležitost soustředit se a nalézt svůj vnitřní klid a harmonii. Učitel a žák jsou rovnocennými partnery, proto učitel k dítěti za všech okolností projevuje maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost. Průvodce dává dítěti možnost svobodné volby, ale zároveň pomáhá a radí tam, kde je dítě nerozhodné.

Potřeby dítěte

Důležitými termíny jsou senzitivní období a vnitřní motivace. Vnitřní potřeba něčemu se naučit se vyvíjí v tzv. „senzitivních fázích“. Jedná se o určitá období, během nichž je dítě obzvlášť citlivé na vnímání a chápání určitých jevů reality, která jej obklopuje. Hovoříme například o senzitivní fázi pro rozvoj pohybových činností, rozvoj řeči apod.

Vzdělávací pomůcky

Důležitou roli hrají speciální pomůcky, které jsou klíčem k poznání světa. Pro malé děti se jedná především o pomůcky k procvičování činností praktického života a pomůcky pro rozvoj smyslů, řeči, matematických schopností. Zvláštní postavení má kosmická výchova, která v sobě zahrnuje vědní obory jako jsou biologie, zeměpis, historie apod,. a která poskytuje dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí.

Dětské skupiny

Pro Montessori pedagogiku je charakteristické slučování dětí různého věku do jedné třídy (heterogenita věku). V takové skupině si děti vzájemně pomáhají, mladší se učí od starších, starší pak mohou předávat své zkušenosti těm mladším.

Jste off-line. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.